Privacyverklaring

Stichting Nederlands Symfonie Project, gevestigd aan Schapenweg 15 7038 BR te Zeddam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Nederlands Symfonie Project
Schapenweg 15
7038 BR Zeddam
algemeen@nederlandssymfonieproject.nl
www.nederlandssymfonieproject.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Nederlands Symfonie Project verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer
– Gegevens betreffende muzikale opleiding, orkestervaring en studie

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via algemeen@nederlandssymfonieproject.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stichting Nederlands Symfonie Project verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting Nederlands Symfonie Project bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren uw persoonsgegevens maximaal 3 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting Nederlands Symfonie Project verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stichting Nederlands Symfonie Project gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gebruik van Mailchimp
Stichting Nederlands Symfonie Project maak bij het opstellen, adresseren en versturen van nieuwsbrieven gebruik van Mailchimp. De hiertoe benodigde persoonsgegevens worden door Mailchimp verzameld en aan de Stichting Nederlands Symfonie Project beschikbaar gesteld. Hierop is de privacywetgeving van Mailchimp van toepassing, zoals te vinden op www.mailchimp.com en waarmee de Stichting Nederlands Symfonie Project zich akkoord verklaard heeft.

Gebruik van beeldmateriaal
Foto’s, filmopnamen en ander beeldmateriaal gemaakt gedurende een project van het Nederlands Symfonie project mag de stichting Nederlands Symfonie project voor promotiedoeleinden vrij gebruiken in al haar publicitaire uitingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Nederlands Symfonie Project en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar algemeen@nederlandssymfonieproject.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage in uw gegevens door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen twee weken, op uw verzoek.

Vragen over beveiliging persoonsgegevens
Stichting Nederlands Symfonie Project neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn voor misbruik, neem dan contact met ons op middels een e-mail aan: algemeen@nederlandssymfonieproject.nl.
Stichting Nederlands Symfonie Project wil u er tenslotte op wijzen, dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteit-
persoonsgegevens/tip-ons.
Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande vragen of opmerkingen hebben, dan verzoeken wij u contact met ons op de nemen middels het sturen van een e-mail aan: algemeen@nederlandssymfonieproject.nl.

Oktober 2018